Je Privacy

DE AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeeenkomst).  Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult
 • Polisnummer van je zorgverzekering

JE RECHTEN

In de AVG zijn je rechten goed beschermd. Je hebt recht op:
– inzage
– Rectificatie
– gegevens verwijderen
– beperking van verwerking
– dataportabiliteit

Indien gewenst geef ik je inzage in de gegevens die ik van je bewaar. Zijn deze gegevens onjuist? Dan heb je het recht op aanpassing van je gegevens.

Indien je meent dat ik onterecht gegevens van je bewaar, dan heb je in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin ben ik wel beperkt. Zo moet ik voldoen aan de WGBO, een wet die van mij vraagt dat ik je gegevens tenminste 20 jaar bewaar.

Met ‘beperking van verwerking’ wordt bedoeld dat ik je gegevens niet mag gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of als je eerder bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking. Dit geldt eveneens als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard.

Tot slot heb je het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat ik je gegevens ter beschikking stel aan je als je bijvoorbeeld naar een andere psychosociaal therapeut of counselor wilt overstappen.

 

 

Meer praktische informatie: